Regulamin wypożyczalni sprzętu

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SZKOLENIOWEGO I MEDYCZNEGO

 

 1. Sprzęt treningowy oraz sprzęt medyczny będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością WYPOŻYCZAJĄCEGO – przedsiębiorstwa EMERMED® z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kryształowej 33A.
 2. Wraz z podpisaniem PROTOKOŁU WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU, KLIENT zawiera z WYPOŻYCZAJĄCYM umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym REGULAMINIE.
 3. WYPOŻYCZAJĄCY oddaje do dyspozycji KLIENTA sprzęt treningowy do nauki pierwszej pomocy lub sprzęt medyczny służący do udzielania pomocy medycznej oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania KLIENTA w tym zakresie.
 4. KLIENT nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem (np. uszkodzenie płuc).
 5. KLIENT odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 6. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie KLIENT ma obowiązek niezwłocznego poinformowania WYPOŻYCZAJĄCEGO. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie KLIENT, upoważnia WYPOŻYCZAJĄCEGO do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu.
 7. KLIENT może wypożyczyć sprzęt po wniesieniu opłaty za cały okres wypożyczenia z góry, wpłaceniu kaucji ustalonej przez WYPOŻYCZAJĄCEGO oraz okazaniu dowodu osobistego lub prawa jazdy. WYPOŻYCZAJĄCY może według własnego uznania zaproponować inną formę zabezpieczenia.
 8. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywają się w siedzibie WYPOŻYCZAJĄCEGO lub w miejscu ustalonym z KLIENTEM. KLIENT zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w PROTOKOLE WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU.
 9. KLIENT odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny i kompletność. KLIENT podpisując PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 10. KLIENT oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. WYPOŻYCZAJĄCY wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 11. KLIENT nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 12. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność KLIENTA.
 13. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.
 14. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu WYPOŻYCZAJĄCY nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia.
 15. W przypadku, kiedy KLIENT nie zwróci sprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje WYPOŻYCZAJĄCEGO o decyzji przedłużenia okresu wypożyczenia na kolejną dobę, WYPOŻYCZAJĄCY składa zawiadomienie o przywłaszczeniu do właściwych organów ścigania.
 16. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zwiększone zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala WYPOŻYCZAJĄCY w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego KLIENT upoważnia WYPOŻYCZAJĄCEGO do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
 17. KLIENT zobowiązuje się zwrócić sprzęt nieuszkodzony, czysty i kompletny. W przypadku, gdy KLIENT odda sprzęt wymagający czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za czyszczenie sprzętu w wysokości ustalonej przez WYPOŻYCZAJĄCEGO i może zostać ona pobrana z kaucji. Dezynfekcja przeprowadzana przez WYPOŻYCZAJĄCEGO każdorazowo po zwrocie sprzętu jest procedurą wliczoną w cenę wynajmu i nie obciąża kosztami KLIENTA.
 18. W sytuacji wypożyczenia sprzętu medycznego (np. torba opatrunkowa) służącego do udzielania pomocy medycznej, KLIENT zobowiązuje się w przypadku zużycia materiałów stanowiących wyposażenie danego sprzętu, do pokrycia kosztów zużytych materiałów zgodnie z aktualnym na dzień zwrotu sprzętu, cennikiem sprzętu medycznego dostępnego na stronie www.sklepratowniczy.pl. Pokrycie kosztów może nastąpić poprzez zatrzymanie przez WYPOŻYCZAJĄCEGO części kaucji.
 19. Miejscem podpisania umowy wypożyczenia sprzętu jest Warszawa.
 20. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Warszawie.
 21. WYPOŻYCZAJĄCY ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych KLIENTA jest WYPOŻYCZAJĄCY. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania,
 22. KLIENT oświadcza, że zapoznał się z niniejszym REGULAMINEM, rozumie go, akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 23. W sprawach nie ujętych w niniejszym REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych stosownych przepisów polskiego prawa.
 24. Wszelkie uwagi dotyczące wypożyczania sprzętu należy kierować pisemnie na adres siedziby WYPOŻYCZAJĄCEGO.
 25. Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od dnia 01.08.2018 roku przez czas nieokreślony.